HTM / 866

 

Avatud Ühiskond MTÜ korraldas Raplamaal, Kuimetsas, 01.07.2020 – 05.07.2020, mitteformaalse õpisuunitlusega noortelaagri. Kokku osales tegevustes üle 60 noore. Tegevustest teavitamine toimus peamiselt organisatsiooni siselisti kaudu, veebileheküljel ja Rapla Vallavalitsuse abil. Tegevusi rahastati Haridus- ja Teadusministeeriumi abil. 

Valdav osa noori ei olnud omavahel kunagi kohtunud. Lühilaager võimaldas sarnase sotsiaalse taustaga noortel tutvuda, leida uusi sõpru ja vahetada kogemusi mis juhendamise abil lõid paremaid tingimusi tööturul toimetulekuks. Lõimumise eesmärgil osalesid eesti ja vene emakeelega noored. 

Õpe toimus mitte-formaalsel viisil ehk noorelt-noorele. Soovisime tõsta osalejate tolerantsust, vastastikust austust ja kultuurilist dialoogi läbi erinevate kultuuriliste, rahvuslike ja usuliste taustade kokku toomise. Eesmärgi saavutasime kõikide tegevuste koosmõjul. Lühilaagri teemafookus oli suunatud kõikide noorte ühisele probleemile – kuidas peaks internetist sõltuv noor omama piisavalt suurt kriitikavõimet, et seista vastu järjest enamale valeinformatsioonile mis võtab iga päevaga aina hämaramaid mõõtmeid – olgu selleks poliitilistel kaalutlustel sotsiaalmeedias võltskontode loomine või veebilehekülgedel valeinformatsiooni loomine. 

 1. päev – Gruppide ühtseks meeskonnaks loomiseks ja vastastikuse usalduse tekitamiseks alustati nime- ja meeskonnamängudest. Räägiti üle lühilaagri reeglid ning ohutusnõuded ja arutleti edasise reflekteerimisprotsessi üle (igal õhtul toimus rühmapõhine tagasisidestamine, s.h juhendajatega vestlus). Päeva eesmärk oli suunatud osalejate ootuste, hirmude, valmisoleku ja motivatsiooni kaardistamisele ning ühtlasi murda esimesed eelarvamused ja stereotüübid läbi Maailmakohviku formaadi. 
 2. Päev – Toimub kultuuripäev. Rühmatöödena pidid osalejad looma lühinäidendi, esitama rahvapärimust, korraldama viktoriine riikide kultuuride kohta kus nad on õpirände tõttu viibinud. Toimus kogemuste vahetamine kuidas rahvusvahelisi kogemusi kasutada. Keeltekohvikute korraldamine. Tegevused vabas õhus. 
 3. Päev – Toimusid osalejate poolt korraldatud töötoad mis juhatasid sisse meediakriitilisuse. Sissejuhatus meediakriitilisusesse oli vajalik, et mõtestada miks on vajalik olla tarbitava info suhtes kriitiline ning millised võivad olla kõige hullemad tagajärjed kriitilise suunitluse puudumise korral. Eesmärk oli mõtestada ja jagada kogemusi miks räägitakse nimelt meediakriitilisusest. Tegevuste elluviimine suurendas eneseväljendusoskust ning tugevdas meeskonnavahelist suhtlemist. Meeskonnamängud ja orienteerumine looduses.
 4. Päev – Meediakriitilisuse simulatsioon kus osalejad pidid etteantud info põhjal otsustama kellega nende erakond moodustab koalitsiooni. Simulatsioon koosnes mitmest blokist ning hõlmas endas erinevaid valimisplatvorme ja hüpoteetilisi kaasusi, mida on vaja infokriitiliselt analüüsida. Hiljemalt toimus erinevate platvormide vahel poliitilised kõnelused, mille käigus oli võimalik osalejatel ennast samastada poliitikutega ning proovida sõlmida koalitsioonilepet. Koalitsiooniläbirääkimiste käigus kasutati teiste otsuste mõjutamiseks ka draamatehnikaid ja näidendeid, et kujutada milliseks muutuks poliitiliste otsuste tõttu vale koalitsiooni korral ühiskonnakorraldus. Sportmängude korraldamine, filmiõhtu.
 5. Päev – suunatud lühilaagri sisutegevuste hindamisele, osalejate edasise suhtluse soodustamine, ühise sotsiaalmeedia-sidususe tekitamine, laagri järeltegevuste planeerimine, loodusmatk. 

Laagri tulemusena olid vähesemate võimalustega osalejad loonud uusi sõprussuhteid sarnaste noortega ning samal ajal omandanud uusi võtmepädevusi mis annavad eeliseid tööturul osalemiseks.

HTM / 1102

Noortelaagri eesmärk oli tõsta osalejate tolerantsust, vastastikust austust ja kultuurilist dialoogi läbi erinevate kultuuriliste, rahvuslike ja usuliste taustade kokku toomise. Noortelaagri teemafookus oli suunatud kõikide noorte ühisele probleemile – kuidas peaks internetist sõltuv noor omama piisavalt suurt kriitikavõimet internetis. 

Osalevad noored olid vähesemate võimalustega. Osalejate leidmiseks paluti kohalike koolide ning omavalitsuse abi ning teavet levitatakse ka sotsiaalmeedias. 

Noortelaagri tegevuste elluviimiseks kasutati erinevaid töömeetodeid, näiteks draamatehnikaid (improvisatsioonimängud, rollimängud, fantaseerimine, miimika), loovtehnikaid (ajurünnakud, meisterdamine, visualiseerimine) ja arutelutehnikaid (debateerimine, rühmatööd, simulatsioonid, arutelud, töötoad). 

Noortelaagri osalejad jaotati rühmadesse mis hakkasid tegema eeltööd ning esindama vastava riigi kultuuri, kujundades ka töötubade ja tegevuste olemuse. 

 • KULTUURIÕHTUD – Kultuuriõhtute eesmärgiks oli tutvustada osalejatele riiki ja kultuuri. Igal riigil oli oma kultuuriõhtu, mille raames tutvustati oma riigile tähtsaid aspekte ja tegevusi. Kultuuriõhtu sisu valmistas iga riigi rühm ette päeva jooksul. See aitas kaasa eneseväljenduse arendamisele, kultuuridevaheliste erinevuste märkamisele ja silmaringi laiendamisele. 
 • AVATUD KOHVIK –  Avatud Kohvik oli ümarlaua-arutelu, kus kõik said vabas vormis sõna võtta, et kaardistada ootusi, hirme ja kogetud emotsioone. Lisaks sellele oli igal õhtul temaatiline arutelu päevapoliitilisel teemal.
 • TÖÖTUBA “MEESKONNAMÄNGUD” – Töötoa eesmärk oli lõhkuda barjääre, mis võivad noortel segada eneseväljendust. Töötoa käigus loome usaldusväärse ning mõistva õhkkonna, milles on hea ja turvaline töötada. Töötoas kasutame draamatehnikaid (improvisatsioonimängud, rollimängud, fantaseerimine, miimika).
 • GRUPITÖÖ “Valitsus”- Simulatsioon, mille kaudu anti noortele paremaid teadmisi valimistest, kohalikust omavalitsusest, kodanikuaktiivsusest ja osalusvõimalustest läbi koalitsiooni-leppe moodustamise. Noored jaotati gruppideks ning pidid sõlmima valitsuskoalitsiooni, mis peab olema kooskõlas hüpoteetiliste valimisprogrammidega, mis sisaldasid endas palju populistlike ja ebareaalseid lubadusi. Noored pidid kasutama kriitilist mõtlemist ja samal ajal olema valmis kompromisside sõlmimiseks. Mõistetakse paremini demokraatia alusprintsiipe. Simulatsioon valmistab noori olema piisavalt kriitilised ja teadlikud valijad ning demokraatiaprotsessides osalejad.
 • ARUTELU “KOGUKOND“ – Maha laotatakse erinevate probleemsituatsioonide ja emotsioonidega pildid. Tuleb valida enda riigile kõige kõnetavama probleemiga pilt. Lähtuvalt piltidest kasutatatakse draamatehnikaid arutamaks probleemide üle, mis pildid kajastasid. Hiljem lahendatakse probleemsituatsioone läbi draamatehnikate.
 • ARUTELU “KAHUR” – Arutelu käigus räägitakse inimeste erinevatest rollidest ühiskonnas. Mängitakse läbi olukord, kus maailm hakkab lõppema ning raketiga on võimalik päästa viis inimest. Valikus oli 13 erineva rolliga inimest, kelle seast pidi välja valima viis. Tegevuse eesmärgiks oli inimeste rollidest rääkimine ja nende analüüsimine ning näidata, et iga hääletaja hääl võib demokraatias kedagi päästa.
 • TÖÖTOAD – “Mina ja Sotsiaalmeedia”, “Millal viimati valeuudist nägin?”, “Seda peaks internetist teadma ka sõber”. Töötoad aitavad paremini mõista internetis leiduvat sisu ja noorte sõltuvust ja sellest tulenevat meediakriitilisuse vähesust. 

HTM / 1118

 

Avatud Ühiskond MTÜ korraldas Raplamaal, Kuimetsas, mitteformaalse õpisuunitlusega noortelaagri. . Tegevustest teavitamine toimus peamiselt organisatsiooni siselisti kaudu, veebileheküljel ja Rapla Vallavalitsuse abil. Tegevusi rahastati Haridus- ja Teadusministeeriumi abil. 

Valdav osa noori ei olnud omavahel kunagi kohtunud. Lühilaager võimaldas sarnase sotsiaalse taustaga noortel tutvuda, leida uusi sõpru ja vahetada kogemusi mis juhendamise abil lõid paremaid tingimusi tööturul toimetulekuks. Lõimumise eesmärgil osalesid eesti ja vene emakeelega noored. 

Õpe toimus mitte-formaalsel viisil ehk noorelt-noorele. Soovisime tõsta osalejate tolerantsust, vastastikust austust ja kultuurilist dialoogi läbi erinevate kultuuriliste, rahvuslike ja usuliste taustade kokku toomise. Eesmärgi saavutasime kõikide tegevuste koosmõjul. Lühilaagri teemafookus oli suunatud kõikide noorte ühisele probleemile – kuidas peaks internetist sõltuv noor omama piisavalt suurt kriitikavõimet, et seista vastu järjest enamale valeinformatsioonile mis võtab iga päevaga aina hämaramaid mõõtmeid – olgu selleks poliitilistel kaalutlustel sotsiaalmeedias võltskontode loomine või veebilehekülgedel valeinformatsiooni loomine. 

 1. päev – Gruppide ühtseks meeskonnaks loomiseks ja vastastikuse usalduse tekitamiseks alustati nime- ja meeskonnamängudest. Räägiti üle lühilaagri reeglid ning ohutusnõuded ja arutleti edasise reflekteerimisprotsessi üle (igal õhtul toimus rühmapõhine tagasisidestamine, s.h juhendajatega vestlus). Päeva eesmärk oli suunatud osalejate ootuste, hirmude, valmisoleku ja motivatsiooni kaardistamisele ning ühtlasi murda esimesed eelarvamused ja stereotüübid läbi Maailmakohviku formaadi. 
 2. Päev – Toimub kultuuripäev. Rühmatöödena pidid osalejad looma lühinäidendi, esitama rahvapärimust, korraldama viktoriine riikide kultuuride kohta kus nad on õpirände tõttu viibinud. Toimus kogemuste vahetamine kuidas rahvusvahelisi kogemusi kasutada. Keeltekohvikute korraldamine. Tegevused vabas õhus. 
 3. Päev – Toimusid osalejate poolt korraldatud töötoad mis juhatasid sisse meediakriitilisuse. Sissejuhatus meediakriitilisusesse oli vajalik, et mõtestada miks on vajalik olla tarbitava info suhtes kriitiline ning millised võivad olla kõige hullemad tagajärjed kriitilise suunitluse puudumise korral. Eesmärk oli mõtestada ja jagada kogemusi miks räägitakse nimelt meediakriitilisusest. Tegevuste elluviimine suurendas eneseväljendusoskust ning tugevdas meeskonnavahelist suhtlemist. Meeskonnamängud ja orienteerumine looduses.
 4. Päev – Meediakriitilisuse simulatsioon kus osalejad pidid etteantud info põhjal otsustama kellega nende erakond moodustab koalitsiooni. Simulatsioon koosnes mitmest blokist ning hõlmas endas erinevaid valimisplatvorme ja hüpoteetilisi kaasusi, mida on vaja infokriitiliselt analüüsida. Hiljemalt toimus erinevate platvormide vahel poliitilised kõnelused, mille käigus oli võimalik osalejatel ennast samastada poliitikutega ning proovida sõlmida koalitsioonilepet. Koalitsiooniläbirääkimiste käigus kasutati teiste otsuste mõjutamiseks ka draamatehnikaid ja näidendeid, et kujutada milliseks muutuks poliitiliste otsuste tõttu vale koalitsiooni korral ühiskonnakorraldus. Sportmängude korraldamine, filmiõhtu.
 5. Päev – suunatud lühilaagri sisutegevuste hindamisele, osalejate edasise suhtluse soodustamine, ühise sotsiaalmeedia-sidususe tekitamine, laagri järeltegevuste planeerimine, loodusmatk. 

Laagri tulemusena olid vähesemate võimalustega osalejad loonud uusi sõprussuhteid sarnaste noortega ning samal ajal omandanud uusi võtmepädevusi mis annavad eeliseid tööturul osalemiseks.

Usaldada tasub kogemusi

Rahvusvaheline kogemus

Organisatsioon on osalenud rohkem kui 50+ rahvusvahelise mõõtmega projektis nii Euroopa Liidus kui kaugemal.

Tunnustatud juhid

Maakondliku ja riikliku tasandi nominatsioonid: Aasta Vabatahtlik, Aasta Noorsootöötaja, Aasta Õpetaja jpt.

Töökogemus

Personalil on haridusvaldkonnas töötamise kogemust üheskoos kokku 92 aastat.

Usaldusväärsus

Avatud Ühiskonna partnerid on meid kaasanud tegevustesse mille dokumenteeritud eelarve on rohkem kui 2.1+ miljonit eurot.

Töötukassa koolituspartner

Kui olete oma konsultandiga kokku leppinud koolituskaardi kasutamise, saate valida sobiva kursuse meie avatud koolituste seast.

Võta meiega ühendust

info@uhiskond.ee