Kose Vallavalitsusele

Rahvaalgatuse eelnõu ja seletuskiri  -“Algatada Kose valla noorsootöö arengukava aastateks 2022-2027 koostamine”

Eestis on kodanikel õigusaktide algatamise õigus vaid kohalikul tasandil, selleks tuleb eelnõu juurde koguda vähemalt 1% hääleõiguslike valla- või linnakodanike allkirjad. Kose vallas 71 inimest. Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus, väljatöötamises volikogus või valitsuses.

Avatud Ühiskond MTÜ (reg. nr 80420360), keda esindab juhatuse liige Rynaldo Puusep, teeb ettepaneku Kose Vallavalitsusele võtta vastu rahvaalgatuse eelnõu ja seletuskiri  “Algatada Kose valla noorsootöö arengukava aastateks 2022-2027 koostamine”. 

Vallavalitsus ja Volikogu on menetlenud noorsootöö arengukava nii kaua, et kahe arengukava periood on läbi saanud (2013 – 2018 / 2018 – 2022) – kokku kaheksa aastat tulemusteta menetlemist. 

Kose vallas eksisteerib 5 üldhariduskooli, 4 lasteaeda, 4 noortekeskust, muusika-, spordi-, ja kunstikool (Kose Huvikool),     98 huviringi. Valla eelarve suurim kulu on haridus (65,8%), kuid vallavalitsuse struktuuris ei ole ühtegi ametikohta, mis vastutaks haridus- ja noorsootöö valdkonna arengu eest. Valla eelarvest ⅔ kulu eest vastutab täies ulatuses ainult üks poliitiliselt määratud abivallavanem. Puudub arengukava, valdkonnaga tegelev spetsialist, indikaatorid millega tulemusi mõõta või selged eesmärgid kuhu soovime jõuda noorsootöö valdkonnas. 

Täna puudub noorsootöötajaid, noori, vabatahtlike ja noortega töötavate (huvikoolid) inimeste tunnustamissüsteem, mobiilse noorsootöö rakendamine KOV’is koostöös huvikoolide, koolide ja noortekeskustega, noorsootöötajate võrdväärne kohtlemine üldharidustöötajatega (noortekeskustes ja huvikoolide töötajatega võrdsustatud palk, tööaeg, puhkused), noorte osalusvormid, noortevolikogu, noorteühingud.  Puudulik on noorte kaasamine, küsitlemine ja tagasisidestamine. Vallas ei ole tööriistu hindamaks noorsootöö kvaliteedi arengut. 

Käesolevaga teeb Avatud Ühiskond MTÜ ja allakirjutanud rahvaalgatuse vormis ettepaneku tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu otsus nr 420  “Algatada Kose valla noorsootöö arengukava aastateks 2018-2022 koostamine” ning võtta vastu eelnõu “Algatada Kose valla noorsootöö arengukava aastateks 2022-2027 koostamine”.

Rahvaalgatuse õiguslikud alused

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 32 lg 1 kohaselt on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul, õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.

KOKS § 32 lg 2 kohaselt esitatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud algatus valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui algatatud küsimus kuulub volikogu pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse seisukohaga.

KOKS  § 32 lg 2 kohaselt algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda algatuse arutelus volikogus või valitsuses. Käesolevaga toetavad allakirjutanud, et Avatud Ühiskond MTÜ esindajat kaasatakse eelnõu menetlemise kõikidesse etapidesse ning hiljem arengukava loomisesse ühe osapoolena. 

Kuna tegemist on kehtiva haldusakti kehtetuks tunnistamisega siis antud juhul kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (HMS) sätteid.

HMS § 64 lõike 2 kohaselt haldusorgan otsustab haldusakti kehtetuks tunnistamise kaalutlusõiguse kohaselt, kui seadus ei keela haldusakti kehtetuks tunnistada või ei kohusta haldusakti kehtetuks tunnistama. HMS § 64 lõikest 3 tulenevalt kaalutlusõiguse teostamisel tuleb arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulist ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

HMS § 68 lõike 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle pädevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise ajal.