DIGIPÄDEVUS

digipädevus on suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppides, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes; leida ja säilitada digivahenditega infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust; osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomises ja kasutamises; kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades; olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti; järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Digipädevus on üks kaheksast võtmepädevusest ning hõlmab suure hulga digitehnoloogiavahendite vilunud ja kriitilist kasutamist teabe saamiseks ja suhtlemiseks ning probleemide lahendamiseks kõigis eluvaldkondades. Digimaailm võib tunduda paljudele lihtne, kuid vastavalt digitaalarengu tegevuskava tulemustabelile 2015 on 40 %-l ELi elanikkonnast ebapiisav digipädevus, sealhulgas 22 % on neid, kes ei kasuta internetti üldse.

1993_Little engineer_Renee Altrov_10296380

Riiklikus õppekavas on digipädevuse määratluses kuus peamist tunnust:

  • digipädevus on suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas nii õppides, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondades suheldes;
  • leida ja säilitada digivahenditega infot ning hinnata selle asjakohasust ja usaldusväärsust;
  • osaleda digitaalses sisuloomes, sh tekstide, piltide, multimeediumide loomises ja kasutamises;
  • kasutada probleemilahenduseks sobivaid digivahendeid ja võtteid, suhelda ja teha koostööd erinevates digikeskkondades;
  • olla teadlik digikeskkonna ohtudest ning osata kaitsta oma privaatsust, isikuandmeid ja digitaalset identiteeti;
  • järgida digikeskkonnas samu moraali- ja väärtuspõhimõtteid nagu igapäevaelus.

Arvutikasutamise baaskoolitus

Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-postija ID kaardi teenuseid. Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avaminesulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks). Oluline on arvestada õppurite elukogemust ja tegevusvaldkonda. Õppetegevuses on põhirõhk uute teadmiste omandamisel, seni omandatud teadmiste süvendamisel ja oskuste arendamisel. Õppeprotsessi põhikomponentideks on oskustasemete testimine, koolitusvajaduse täpsustamine, teooria-praktika suhe ja erisoovide täpsustamine, koolituse eesmärkide teadvustamine osalejatele. 

Loe edasi

Google Drive

Koolituse eesmärk on anda nii praktilised kui teoreetilised teadmised pilvepõhiseks töötamiseks Google Drive keskkonnas – kasutades nii dokumendihalduse, esitluste, kui ka salvestussüsteemi võimalusi. Sihtrühm on erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega tööealised, kelle IKT kasutamise oskused vajavad arendamist. Varasema õpi-või arvutialse töökogemusega töötajad, haridustee katkestanud või 50+ teisel erialal töötavad inimesed, kellel on tööturul uut väljundit vaja. Samuti väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad ja teised huvilised, kes soovivad Google Suite keskkonna abil luua organisatsiooni sisevõrgustik. 

Loe edasi

Avalik esinemine

Avalik esinemine tuleb kasuks kõigile, eriti aga neile, kel plaanis tulevikus valida elukutse, mis eeldab suhtlemist ja avalikke ülesastumisi. Valikaine annab üldised teoreetilised ja praktilised teadmised avalikust esinemisest. Eesmärk on anda õpilasele teadmisi, kuidas ja milliseid strateegiaid, vahendeid ja nippe kasutades väljendada ennast erinevates situatsioonides enesekindlalt, selgelt ja sobivalt. Valikaine eesmärk on anda igale õpilasele praktiline avaliku esinemise kogemus, millele järgneb analüüs. 

Loe edasi

Loovmõtlemine

Anda ülevaade peamistest loovuse ja ettevõtliku käitumise ja ettevõtja käitumise olemusest ning  loova mõtlemise oskuse arendamise võimalustest. Kursuse tulemusena luuakse erinevaid esitlusi erinevate programmidega arvutis ning õpitakse kasutama loovustehnikaid oma ettevõtlikuse arendamiseks. Õpitakse tundma uute ideede genereerimise tehnikaid, loova ja süsteemse probleemilahenduse meetodeid ning katsetatakse ettevõtlikkuse tõstmisega seotud innovatiivseid praktikaid. Probleemi püstitamine äriideede leidmiseks. Kliendiväärtuspakkumise kujundamine ja ärimudelilõuendi täitmine. Loovustehnikate rakendamine ettevõtlikkuse arendamisel.

Loe edasi

Sisuhaldussüsteemide haldus

Koolituse eesmärk on anda nii praktilised kui teoreetilised teadmised kodulehe loomiseks sisuhaldustarkvaraga Wordpress. Erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega tööealised, kelle IKT kasutamise oskused vajavad arendamist. Varasema õpi-või arvutialse töökogemusega töötajad, haridustee katkestanud või 50+ teisel erialal töötavad inimesed, kellel on tööturul uut väljundit vaja. Samuti väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad ja teised huvilised, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte, kasutades selleks WordPress sisuhaldustarkvara. 

Loe edasi

Suhtlemispsühholoogia

Kursuse eesmärk on arendada isikutaju, arendada suhtlemisoskusi, õpetada erinevate suhtlemisoskuste valikut lähtuvalt situatsioonist. Analüüsitakse arusaamatusi, pingeseisundeid ja konfliktolukordi põhjustanud suhtlemissituatsioone ja osutatakse ka neile paljudele reservõimalustele, mis lubaksid argisuhtlemisel püüelda vastastikusele isiksuslikule rikastamisele. Suhtlemispsühholoogia ei ole otseselt teadus, vaid üks rakenduspsühholoogia valdkondi. Tegu on kõigile arusaadavate teemadega, kuna see on üsna populaarne valdkond.

Loe edasi

Inglise keel – B1

Saan aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saan aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või mulle huvitavaid teemasid.
Saan aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või minu tööga seotud sõnadest. Saan aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.

Loe edasi

Inglise keel – A2

Saan aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks info minu ja mu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saan aru lühi¬keste, lihtsate ja selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust.
Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskan leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd,  sõiduplaanid), samuti saan aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.
Saan hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida.

Loe edasi

Inglise keel – B2

Saan aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saan aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Saan aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saan aru tänapäevasest proosast. Oskan vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saan aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan oma seisukohti väljendada ja põhjendada.

Loe edasi

Noortevahetus Ungaris: “iCitizen 2.0”

Noortevahetus Ungaris: “iCitizen 2.0” Asukoht: Liptod, Ungari Noortevahetuse toimumise aeg: 18.05.2020 – 24.05.2020 Ettevalmistava kohtumise toimumise aeg grupijuhile ja ühele osalejale: 05.03.2020 – 08.03.2020 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 16-25, et mõtestada noorte jaoks tervisliku internetitarbimise harjumuse kujundamist.  Osalejate jaoks toimub ettevalmistav kohtumine Tallinnas.  Rahvusvaheline noortevahetus on…

Read more

Noortevahetus Draculamaal: “Inclusion for All”

Noortevahetus Draculamaal: “Inclusion for All” Asukoht: Campina, Rumeenia Toimumise 15.11.2019 – 24.11.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku noored huvilised, et arutleda teemal kuidas muuta Euroopat energiasäästlikumaks ning hoida looduskeskkonda.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte poolt ning kus…

Read more

Noortevahetus tatra mäestikus: “Youth overcome hatred”

“Youth Overcome Hatred” Asukoht: Zakopane , Poland Noortevahetuse toimumise aeg: 19.10.2019 – 27.10.2019 Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 16-30, et arutleda kuidas paremini mõtestada vihakõne olemust tänapäeva ühiskonnas ja selle mõju erinevates sfäärides. Projekti esmane eesmärk on tagada noortele osalejatele kompetentsid, mis aitavad neil paremini mõista teiste kultuuriruumide eksistentsi. Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest…

Read more

Noortevahetus Portugalis: “EXPRESS U!”

Noortevahetus Portugalis: “Express U!” Asukoht: Aveiro, Portugal Noortevahetuse toimumise aeg: 05.11.2019 – 10.11.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-25, et suurendada sotsiaalset kaasatust ja tõsta teadlikust ümbritsevate kultuuride suhtes läbi tantsulise tegevuse.  Osalejate jaoks toimub ettevalmistav kohtumine.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline…

Read more

Noortevahetus Türgis: “Sustainable future”

Noortevahetus Türgis: “Sustainable future” Asukoht: Bursa, Turkey Noortevahetuse toimumise aeg: 28.10.2019 – 03.11.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-25, et suurendada noorte keskkonnateadlikust.  Osalejate jaoks toimub ettevalmistav kohtumine Tallinnas.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud…

Read more

Näitekunst Ungaris: “Melting Cultures”

Noortevahetus Ungaris: “Melting Cultures” Asukoht: Liptod, Ungari Noortevahetuse toimumise aeg: 14.10.2019 – 21.10.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 16-25, et suurendada noorte enesekindlust ja esinemisoskust läbi ühise näidendi ettevalmistamise.  Osalejate jaoks toimub ettevalmistav kohtumine Tallinnas.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on…

Read more

Spordilaager Türgis – “Cycling For Recycling”

Spordilaager Türgis – “Cycling For Recycling” Asukoht: Türgi, Aydin Spordilaagri toimumise aeg: 22.09.2019 – 29.09.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Spordilaagri eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-30, et üheskoos võtta ette rattamatk ning seeläbi toetada keskkonnasäästliku ja tervisliku eluviisi mõttelaadi. Projekt toimub Erasmus+ programmi toel ning noortevahetuse kontseptsiooni raames. Projekti töökeel on inglise…

Read more

Noortevahetus Hispaanias – (UN)DOING GENDER

“(UN)DOING GENDER” Asukoht: CARAVACA DE LA CRUZ, MURCIA , SPAIN Noortevahetuse toimumise aeg: 01.06.2019 – 09.06.2019 Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-30, et arutleda kuidas paremini mõtestada seksuaalsuse, identiteedi tähtsust tänapäeva ühiskonnas ja indiviidi elus. Projekti esmane eesmärk on tagada noortele osalejatele kompetentsid, mis aitavad neil paremini mõista millised on raskused teistest kultuuriruumidest pärit…

Read more

Noortevahetus – “Between difference and equality: Social inclusion of minorities”

“Between difference and equality: Social inclusion of minorities” Asukoht: Albergaria-a-Velha, Portugal Noortegruppide juhtide ettevalmistav kohtumine: 16.04.2019 – 17.04.2019 Noortevahetuse toimumise aeg: 24.07.2019 – 28.07.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-25, et arutleda teemal kuidas kaasata efektiivsemalt vähemusi meie ühiskonda. Projekti esmane eesmärk on tagada noortele osalejatele kompetentsid, mis aitavad…

Read more

Noortevahetus Iidse Pompeii linna lähedal, Napolis: “Creative Handmade: From Passion to Entrepreneurship”

Noortevahetus iidse Pompeii linna lähedal, Napolis: “Creative Handmade: From Passion to Entrepreneurship” Asukoht: Napoli, Itaalia Noortegruppide juhtide ettevalmistav kohtumine: 15.06.2019 – 17.06.2019 Noortevahetuse toimumise aeg: 20.07.2019 – 30.07.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-25, et arutleda teemal kuidas käsitööna valmistatud toodetega alustada ettevõtlusega. Projekti esmane eesmärk on tagada…

Read more

Noortevahetus Draculamaal: “HELP – Healthy Environment, Less Pollution”

Noortevahetus Draculamaal: “HELP – Healthy Environment, Less Pollution” Asukoht: Campina, Rumeenia Toimumise 09.11.2018 – 20.11.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku noored huvilised, et arutleda teemal kuidas muuta Euroopat energiasäästlikumaks ning hoida looduskeskkonda.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte…

Read more

Noortevahetus Tallinnas: “Populism – threat to our democracy?”

Avatud Ühiskonna noortevahetus: “Populism – threat to our democracy?” Avatud Ühiskonna noortevahetuse esimene päev sai hoo sisse Tallinna Tehnikaülikoolis!  noortevahetusse on kokku kaasatud 80 osalejat Eestist, Kreekast, Leedust, Makedooniast, Bulgaariast, Hollandist, Sloveeniast, Küproselt, Portugalist ja Itaaliast. Noortevahetuse teemafookus on populismi levik Euroopas. Noortevahetuse korraldamine on inspireeritud kohaliku tasandi demokraatlike protsesside ning sotsiaalmeedia vahelistest seostest ning…

Read more

Noortevahetus Rumeenias: “EUthActive!”

Noortevahetus: “EUthActive!” Asukoht: Brasov, Rumeenia Toimumise 24.08.2018 – 02.9.2018 Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte poolt ning kus tegeletakse noorte jaoks oluliste teemadega. Projekt võib kesta 5-21 päeva. Noortevahetus on hea võimalus õppida tundma teisi kultuure ja noori teistest riikidest ning tegeleda just…

Read more

Noortevahetus turismifarmis: “Europe is our Culture”

Noortevahetus: “Europe is our Culture” Asukoht: Passignano sul Trasimeno, Italy Ettevalmistav kohtumine grupijuhtideleg: 13.07.2018 – 16.07.2018 (travel dates included) Noortevahetuse toimumiseaeg: 20.08.2018 – 31.08.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Projekti töökeel on inglise keel ning sellest lähtuvalt on projektiga seonduv informatsioon ning registreerimine lisatud vastavalt. Kõikide küsimustega võib meie poole pöörduda eesti keeles: info@uhiskond.ee Rahvusvaheline noortevahetus…

Read more

Noortevahetus Türgis: “You(th) can be an Entrepreneur!”

“You(Th) Can Be An Entrepreneur!” Asukoht: Türgi, Aydın Toimumise aeg:  21.03.2018 – 29.03.2018   Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Projekti töökeel on inglise keel ning sellest lähtuvalt on projektiga seonduv informatsioon ning registreerimine lisatud vastavalt. Kõikide küsimustega võib meie poole pöörduda eesti keeles: info@uhiskond.ee What are youth exchanges? Youth exchanges bring together groups of young people…

Read more

Noortevahetus: “Save the world through renewable energy!”

“Save the world through renewable energy!” Asukoht: Turkey, Adana Toimumise aeg: 28.02.2018 – 11.03.2018 Description: In the developed world, energy has vital importance in ensuring the social and economic development of countries, and in the development of development policies. Energy consumption is at the top of the priority components for technological development and social development…

Read more

Õpiränne Ungaris: Youth work must go on!

Avatud Ühiskond MTÜ korraldab Ungaris koolitust: “Youth Work must go on!”. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et mõtestada ühiselt kuidas pakkuda noorsootööga seonduvaid teenuseid noortele kvaliteetsemalt ning parandada organisatsioonide rahvusvahelist huvikaitse võimekust. 

Read more

Õpiränne Portugalis: GPOY: Good Practices on Youth

Avatud Ühiskond MTÜ korraldab Portugalis, Agueda linnas koolitust: “GPOY: Good Practices on Youth . Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et mõtestada ühiselt kuidas pakkuda noorsootööga seonduvaid teenuseid noortele kvaliteetsemalt ning parandada organisatsioonide rahvusvahelist huvikaitse võimekust. 

Read more

Õpiränne Poolas: “Youth Without Family”

Õpiränne Poolas: “Youth Without Family” Asukoht: Zakopane, Poola Toimumise aeg: 06.09.2021- 11.09.2021 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et mõtestada ühiselt kuidas toetada vähesemate võimalustega noori, ennekõike noori ilma perekonnata. Õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle kaudu kujundatakse…

Read more

Õpiränne Rumeenias: “Come Together”

“Come Together” Asukoht: Sfantu Gheorghe, Romania Toimumise aeg: 02.04.2020 – 10.04.2020 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et vahetada kogemusi mis võimaldaks paremini toetada kaasava ühiskonna mudeli juurutamist ning vähendaks kogukondades rassismi, ksenofoobiat ja ebatolerantsust. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane…

Read more

Noorsootöötajate õpiränne veebis: “Speak up””

Infopack – speak up, we are listening (1) Vaata infopakki – Nool aitab liikuda Noorsootöötajate õpiränne: “Speak up”” Asukoht: Online Toimumise aeg: 22/06/2021 – 25/06/2021 & 28/06/2021 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku õpetajad, õppejõud, koolitajad, noorsootöötajad, haridustöötajad, vabaühenduste esindajad ja entusiastid kes otsivad kvaliteetset õpimõõdet. Õpiränne on üheks programmi Euroopa…

Read more

Koolitus Portugalis, Agueda linnas: “PRO(IMPACT) – Working towards social impact”

“PRO(IMPACT) – Working towards social impact” Asukoht: Agueda, Portugal Toimumise aeg: 28.02.2019 – 04.03.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku õpetajad, õppejõud, koolitajad, noorsootöötajad, haridustöötajad, vabaühenduste esindajad ja entusiastid kes otsivad kvaliteetset õpimõõdet, et läbida koolitus, mille eesmärk on arutleda rahvusvahelise üldsuse ja ÜRO liikmete poolt kokku lepitud kestliku arengu…

Read more

Arenguprogramm Manchesteris: “Stories of you(th) life”

“Stories of you(th) life” Asukoht: Manchester, UK / Bucharest, Romania, Toimumise aeg: 08.02.2019 – 16.02.2019, UK Toimumise aeg: Romania (exact dates will be arranged in UK) Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku õpetajad, õppejõud, koolitajad, noorsootöötajad, haridustöötajad, vabaühenduste esindajad ja entusiastid kes otsivad kvaliteetset õpimõõdet, et läbida pikaajaline koolitus, mille…

Read more

Arengukoolitus Rumeenias: “Culturally welcomed”

“Culturally welcomed” Asukoht: Sfantu Gheorghe, Romania Toimumise aeg: 01.12.2019 – 08.12.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et vahetada kogemusi mis võimaldaks paremini toetada kaasava ühiskonna mudeli juurutamist ning vähendaks kogukondades rassismi, ksenofoobiat ja ebatolerantsust. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane…

Read more

Visualiseerimise koolitus Poolas: “Shape your thinking”

“Shape your thinking” Asukoht: Zakopane, Poland Toimumise aeg: 30.11.2019 – 08.12.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et õppida ühiselt visualiseerimist ja graafilist teenusedisani noorsootöö meetodites. Osaleja peab olema vähemalt 20 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored…

Read more

Koolitus Rumeenias: ““Find you(th) creativity!””

“Find you(th) creativity!” Asukoht: Camar, Romania Toimumise aeg: 10.11.2019 – 18.11.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt kuidas toetada noorte isiksuste enesehinnangut- ja kindlust läbi muusikaga seonduvate õpimeetodite. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir…

Read more

Õpiränne: “Navigate by compass”

“Navigate by compass” Asukoht: Sfantu Gheorghe, Romania Toimumise aeg: 18.09.2019 – 26.09.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt kuidas parandada mitteformaalse hariduse kvaliteeti läbi efektiivsemate töömeetodite. Õpirände jooksul keskendutakse teemafookusena noorte radikaliseerumisele ja inimõiguste kaitsmisele. Osaleja peab…

Read more

Koolitus Kreekas – “Diverse Youth Identities”

“Diverse Youth Identities” Asukoht: Thessaloniki, Greece Toimumise aeg: 17.06.2019 – 24.06.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt seksuaalsest orientatsioonist ning LGBT kogukonna õiguste mõtestamisest noorsootöös. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Õpiränne on üheks…

Read more

Koolitus Cilento rahvuspargis: “Working for You(th)!”

Koolitus Cilento rahvuspargis: “Working for You(th)!” Asukoht: SALERNO – ITALY, UNESCO kultuuripärandi kaitse alla kuuluv Cilento rahvuspark Toimumise aeg: 11.05.2019 – 19.05.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt kuidas kaasata mitte õppivaid ega töötavaid noori tööturule läbi elukestva…

Read more

Õpiränne Portugalis – “Breaking Barriers – Social Inclusion of Minorities”

Õpiränne Portugalis: “Breaking Barriers – Social Inclusion of Minorities” Asukoht: Albergaria-a-Velha, Portugal Toimumise aeg: 01.04.2019 – 05.04.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt sotsiaalsest tõrjutusest ja etniliste vähemuste diskrimineerimisest väikestes kogukondades. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane…

Read more

Koolituskogemus Rumeenias: “Same Boat”

Koolituskogemus Rumeenias: “Same Boat” Asukoht: Medias, Rumeenia Toimumise aeg: 19.01.2019 – 26.01.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt sisserändajate ja põgenike assimileerimisest Euroopa kontekstis. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Õpiränne on üheks programmi Euroopa…

Read more

Koolitus: “Digital skills for youth workers”

Koolitus: “Digital skills for youth workers” Asukoht: Campina, Rumeenia Toimumise 21.10.2018 – 29.10.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt ühiskondlikkust aktiivsusest Euroopa kontekstis. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Noorsootöötajate õpiränne on üheks programmi…

Read more

Õpiränne Rumeenias: “Active Citizenship”

Koolitus: “Active Citizenship” Asukoht: Targoviste, Rumeenia Toimumise 20.08.2018 – 29.8.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt ühiskondlikkust aktiivsusest Euroopa kontekstis. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Noorsootöötajate õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks…

Read more

Koolitus: “Forum Theatre vs Youth Violence”

Koolitus: “Forum Theatre vs Youth Violence” Asukoht: Craiova, Romania Toimumise 15.09.2018 – 29.9.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt kuidas foorum-teatri kontseptsiooni rakendamine aitab vähendada noorte agressiivsust. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub.…

Read more

Õpiränne: “Circus pedagogy for youth workers”

“Circus pedagogy for youth workers” Asukoht: Ungari, Sikonda Toimumise 23.06.2018 – 30.6.2018   Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku noorsootöötajad, vabatahtlikud, õpetajad, aktivistid ja kõiki teisi kes soovivad tulevikus panustada huvihariduse edendamisse Eestis läbi akrobaatika ja tsirkuse-pedagoogika võtete. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Koolitust korraldab Ungari žongleerimise…

Read more

Koolitus: “Bring Heroes to life”

“Bring heroes to life” “Training course on how to inspire juveniles and adolescents to bring their potential to reality.” Asukoht: Ungari, Berettyóújfalu Toimumise aeg:  05.04.2018 – 13.04.2018   Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua esile osalejates eksisteeriv potentsiaal läbi jooga ja meditatsiooni. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub.…

Read more

Koolitus Itaalias: “Rights Now!”

“Rights Now!” Asukoht: Itaalia, Novoli Toimumise aeg:  22.04.2018 – 28.04.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Projekti töökeel on inglise keel ning sellest lähtuvalt on projektiga seonduv informatsioon ning registreerimine lisatud vastavalt. Kõikide küsimustega võib meie poole pöörduda eesti keeles: info@uhiskond.ee   Introduction: The project RIGHTS NOW will take place in Novoli city in the…

Read more

Noorsootöötajate koolitus Inglismaal: “Making Movies Matter”

 “Making Movies Matter” Asukoht: Newcastle Upon Tyne Toimumise aeg: 01.02.2017 – 11.02.2017   The TC “Training Course – Making Movies Matter” aims to equip youth workers with competencies necessary for using movie-making as a methodology in bringing the common fundamental values of our society closer to hard to reach young people and young people not…

Read more

Koolitus Rumeenias: “YMCA: Youth Mix Culture Adventure”

”YMCA: Youth Mix Culture Adventure” Training course on intercultural competence development of youth workers, youth leaders in order to run local youth work activities and youth exchanges with involvement of refugees, migrants and foreign young people 02-10 December 2017, Sfantu Gheorghe, Romania   Our training course is aimed at developing and improving the intercultural competences…

Read more
Kõik koolitused

Arvutikasutamise baaskoolitus

Koolituse tulemusel kasutab õppija arvutit eesmärgipäraselt töö- ja igapäevaelus: koostab ja haldab tekstidokumente, kirju ning faile, teab internetikasutamise põhitõdesid, kasutab e-postija ID kaardi teenuseid. Soovitav on arvutikasutamise oskus miinimumtasemel (arvuti ja programmide avaminesulgemine, töö hiirega, interneti kasutamine uudiste lugemiseks). Oluline on arvestada õppurite elukogemust ja tegevusvaldkonda. Õppetegevuses on põhirõhk uute teadmiste omandamisel, seni omandatud teadmiste süvendamisel ja oskuste arendamisel. Õppeprotsessi põhikomponentideks on oskustasemete testimine, koolitusvajaduse täpsustamine, teooria-praktika suhe ja erisoovide täpsustamine, koolituse eesmärkide teadvustamine osalejatele. 

Loe edasi

Google Drive

Koolituse eesmärk on anda nii praktilised kui teoreetilised teadmised pilvepõhiseks töötamiseks Google Drive keskkonnas – kasutades nii dokumendihalduse, esitluste, kui ka salvestussüsteemi võimalusi. Sihtrühm on erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega tööealised, kelle IKT kasutamise oskused vajavad arendamist. Varasema õpi-või arvutialse töökogemusega töötajad, haridustee katkestanud või 50+ teisel erialal töötavad inimesed, kellel on tööturul uut väljundit vaja. Samuti väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad ja teised huvilised, kes soovivad Google Suite keskkonna abil luua organisatsiooni sisevõrgustik. 

Loe edasi

Avalik esinemine

Avalik esinemine tuleb kasuks kõigile, eriti aga neile, kel plaanis tulevikus valida elukutse, mis eeldab suhtlemist ja avalikke ülesastumisi. Valikaine annab üldised teoreetilised ja praktilised teadmised avalikust esinemisest. Eesmärk on anda õpilasele teadmisi, kuidas ja milliseid strateegiaid, vahendeid ja nippe kasutades väljendada ennast erinevates situatsioonides enesekindlalt, selgelt ja sobivalt. Valikaine eesmärk on anda igale õpilasele praktiline avaliku esinemise kogemus, millele järgneb analüüs. 

Loe edasi

Loovmõtlemine

Anda ülevaade peamistest loovuse ja ettevõtliku käitumise ja ettevõtja käitumise olemusest ning  loova mõtlemise oskuse arendamise võimalustest. Kursuse tulemusena luuakse erinevaid esitlusi erinevate programmidega arvutis ning õpitakse kasutama loovustehnikaid oma ettevõtlikuse arendamiseks. Õpitakse tundma uute ideede genereerimise tehnikaid, loova ja süsteemse probleemilahenduse meetodeid ning katsetatakse ettevõtlikkuse tõstmisega seotud innovatiivseid praktikaid. Probleemi püstitamine äriideede leidmiseks. Kliendiväärtuspakkumise kujundamine ja ärimudelilõuendi täitmine. Loovustehnikate rakendamine ettevõtlikkuse arendamisel.

Loe edasi

Sisuhaldussüsteemide haldus

Koolituse eesmärk on anda nii praktilised kui teoreetilised teadmised kodulehe loomiseks sisuhaldustarkvaraga Wordpress. Erialase tasemehariduseta või aegunud oskustega tööealised, kelle IKT kasutamise oskused vajavad arendamist. Varasema õpi-või arvutialse töökogemusega töötajad, haridustee katkestanud või 50+ teisel erialal töötavad inimesed, kellel on tööturul uut väljundit vaja. Samuti väikeettevõtte esindajad või ettevõtlusega alustajad ja teised huvilised, kes soovivad ise teha ja hallata oma veebilehte, kasutades selleks WordPress sisuhaldustarkvara. 

Loe edasi

Suhtlemispsühholoogia

Kursuse eesmärk on arendada isikutaju, arendada suhtlemisoskusi, õpetada erinevate suhtlemisoskuste valikut lähtuvalt situatsioonist. Analüüsitakse arusaamatusi, pingeseisundeid ja konfliktolukordi põhjustanud suhtlemissituatsioone ja osutatakse ka neile paljudele reservõimalustele, mis lubaksid argisuhtlemisel püüelda vastastikusele isiksuslikule rikastamisele. Suhtlemispsühholoogia ei ole otseselt teadus, vaid üks rakenduspsühholoogia valdkondi. Tegu on kõigile arusaadavate teemadega, kuna see on üsna populaarne valdkond.

Loe edasi

Inglise keel – B1

Saan aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne. Saan aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, kui need käsitlevad päevateemasid või mulle huvitavaid teemasid.
Saan aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või minu tööga seotud sõnadest. Saan aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldusest isiklikes kirjades.

Loe edasi

Inglise keel – A2

Saan aru fraasidest ja sageli käsutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud mulle oluliste valdkondadega (näiteks info minu ja mu perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö). Saan aru lühi¬keste, lihtsate ja selgelt välja-hääldatud ütluste põhisisust.
Saan aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest. Oskan leida eeldatavat spetsiifilist informatsiooni lihtsatest igapäevatekstidest (näiteks reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd,  sõiduplaanid), samuti saan aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest.
Saan hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel. Oskan kaasa rääkida, ehkki ma ei oska veel ise vestlust juhtida.

Loe edasi

Inglise keel – B2

Saan aru pikematest kõnedest ja ettekannetest ning tuttava teema puhul isegi nende keerukamatest nüanssidest. Saan aru enamiku teleuudiste, publitsistikasaadete ja filmide sisust. Saan aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, kus autorid väljendavad mingeid kindlaid seisukohti või vaatenurki. Saan aru tänapäevasest proosast. Oskan vestelda piisavalt spontaanselt ja ladusalt, nii et suhtlemine keelt emakeelena kõnelevate inimestega on täiesti võimalik. Saan aktiivselt osaleda aruteludes tuttaval teemal, oskan oma seisukohti väljendada ja põhjendada.

Loe edasi
Inglise keel
Digipädevus
Isikuareng
Noortevahetused

Noortevahetus Ungaris: “iCitizen 2.0”

Noortevahetus Ungaris: “iCitizen 2.0” Asukoht: Liptod, Ungari Noortevahetuse toimumise aeg: 18.05.2020 – 24.05.2020 Ettevalmistava kohtumise toimumise aeg grupijuhile ja ühele osalejale: 05.03.2020 – 08.03.2020 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 16-25, et mõtestada noorte jaoks tervisliku internetitarbimise harjumuse kujundamist.  Osalejate jaoks toimub ettevalmistav kohtumine Tallinnas.  Rahvusvaheline noortevahetus on…

Read more

Noortevahetus Draculamaal: “Inclusion for All”

Noortevahetus Draculamaal: “Inclusion for All” Asukoht: Campina, Rumeenia Toimumise 15.11.2019 – 24.11.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku noored huvilised, et arutleda teemal kuidas muuta Euroopat energiasäästlikumaks ning hoida looduskeskkonda.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte poolt ning kus…

Read more

Noortevahetus tatra mäestikus: “Youth overcome hatred”

“Youth Overcome Hatred” Asukoht: Zakopane , Poland Noortevahetuse toimumise aeg: 19.10.2019 – 27.10.2019 Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 16-30, et arutleda kuidas paremini mõtestada vihakõne olemust tänapäeva ühiskonnas ja selle mõju erinevates sfäärides. Projekti esmane eesmärk on tagada noortele osalejatele kompetentsid, mis aitavad neil paremini mõista teiste kultuuriruumide eksistentsi. Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest…

Read more

Noortevahetus Portugalis: “EXPRESS U!”

Noortevahetus Portugalis: “Express U!” Asukoht: Aveiro, Portugal Noortevahetuse toimumise aeg: 05.11.2019 – 10.11.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-25, et suurendada sotsiaalset kaasatust ja tõsta teadlikust ümbritsevate kultuuride suhtes läbi tantsulise tegevuse.  Osalejate jaoks toimub ettevalmistav kohtumine.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline…

Read more

Noortevahetus Türgis: “Sustainable future”

Noortevahetus Türgis: “Sustainable future” Asukoht: Bursa, Turkey Noortevahetuse toimumise aeg: 28.10.2019 – 03.11.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-25, et suurendada noorte keskkonnateadlikust.  Osalejate jaoks toimub ettevalmistav kohtumine Tallinnas.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud…

Read more

Näitekunst Ungaris: “Melting Cultures”

Noortevahetus Ungaris: “Melting Cultures” Asukoht: Liptod, Ungari Noortevahetuse toimumise aeg: 14.10.2019 – 21.10.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 16-25, et suurendada noorte enesekindlust ja esinemisoskust läbi ühise näidendi ettevalmistamise.  Osalejate jaoks toimub ettevalmistav kohtumine Tallinnas.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on…

Read more

Spordilaager Türgis – “Cycling For Recycling”

Spordilaager Türgis – “Cycling For Recycling” Asukoht: Türgi, Aydin Spordilaagri toimumise aeg: 22.09.2019 – 29.09.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Spordilaagri eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-30, et üheskoos võtta ette rattamatk ning seeläbi toetada keskkonnasäästliku ja tervisliku eluviisi mõttelaadi. Projekt toimub Erasmus+ programmi toel ning noortevahetuse kontseptsiooni raames. Projekti töökeel on inglise…

Read more

Noortevahetus Hispaanias – (UN)DOING GENDER

“(UN)DOING GENDER” Asukoht: CARAVACA DE LA CRUZ, MURCIA , SPAIN Noortevahetuse toimumise aeg: 01.06.2019 – 09.06.2019 Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-30, et arutleda kuidas paremini mõtestada seksuaalsuse, identiteedi tähtsust tänapäeva ühiskonnas ja indiviidi elus. Projekti esmane eesmärk on tagada noortele osalejatele kompetentsid, mis aitavad neil paremini mõista millised on raskused teistest kultuuriruumidest pärit…

Read more

Noortevahetus – “Between difference and equality: Social inclusion of minorities”

“Between difference and equality: Social inclusion of minorities” Asukoht: Albergaria-a-Velha, Portugal Noortegruppide juhtide ettevalmistav kohtumine: 16.04.2019 – 17.04.2019 Noortevahetuse toimumise aeg: 24.07.2019 – 28.07.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Noortevahetuse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-25, et arutleda teemal kuidas kaasata efektiivsemalt vähemusi meie ühiskonda. Projekti esmane eesmärk on tagada noortele osalejatele kompetentsid, mis aitavad…

Read more

Noortevahetus Iidse Pompeii linna lähedal, Napolis: “Creative Handmade: From Passion to Entrepreneurship”

Noortevahetus iidse Pompeii linna lähedal, Napolis: “Creative Handmade: From Passion to Entrepreneurship” Asukoht: Napoli, Itaalia Noortegruppide juhtide ettevalmistav kohtumine: 15.06.2019 – 17.06.2019 Noortevahetuse toimumise aeg: 20.07.2019 – 30.07.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku noored huvilised vanuses 18-25, et arutleda teemal kuidas käsitööna valmistatud toodetega alustada ettevõtlusega. Projekti esmane eesmärk on tagada…

Read more

Noortevahetus Draculamaal: “HELP – Healthy Environment, Less Pollution”

Noortevahetus Draculamaal: “HELP – Healthy Environment, Less Pollution” Asukoht: Campina, Rumeenia Toimumise 09.11.2018 – 20.11.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku noored huvilised, et arutleda teemal kuidas muuta Euroopat energiasäästlikumaks ning hoida looduskeskkonda.  Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte…

Read more

Noortevahetus Tallinnas: “Populism – threat to our democracy?”

Avatud Ühiskonna noortevahetus: “Populism – threat to our democracy?” Avatud Ühiskonna noortevahetuse esimene päev sai hoo sisse Tallinna Tehnikaülikoolis!  noortevahetusse on kokku kaasatud 80 osalejat Eestist, Kreekast, Leedust, Makedooniast, Bulgaariast, Hollandist, Sloveeniast, Küproselt, Portugalist ja Itaaliast. Noortevahetuse teemafookus on populismi levik Euroopas. Noortevahetuse korraldamine on inspireeritud kohaliku tasandi demokraatlike protsesside ning sotsiaalmeedia vahelistest seostest ning…

Read more

Noortevahetus Rumeenias: “EUthActive!”

Noortevahetus: “EUthActive!” Asukoht: Brasov, Rumeenia Toimumise 24.08.2018 – 02.9.2018 Rahvusvaheline noortevahetus on erinevatest Euroopa riikidest pärit noortegruppide omavaheline koostööprojekt, mis on välja töötatud ja ellu viidud noorte poolt ning kus tegeletakse noorte jaoks oluliste teemadega. Projekt võib kesta 5-21 päeva. Noortevahetus on hea võimalus õppida tundma teisi kultuure ja noori teistest riikidest ning tegeleda just…

Read more

Noortevahetus turismifarmis: “Europe is our Culture”

Noortevahetus: “Europe is our Culture” Asukoht: Passignano sul Trasimeno, Italy Ettevalmistav kohtumine grupijuhtideleg: 13.07.2018 – 16.07.2018 (travel dates included) Noortevahetuse toimumiseaeg: 20.08.2018 – 31.08.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Projekti töökeel on inglise keel ning sellest lähtuvalt on projektiga seonduv informatsioon ning registreerimine lisatud vastavalt. Kõikide küsimustega võib meie poole pöörduda eesti keeles: info@uhiskond.ee Rahvusvaheline noortevahetus…

Read more

Noortevahetus Türgis: “You(th) can be an Entrepreneur!”

“You(Th) Can Be An Entrepreneur!” Asukoht: Türgi, Aydın Toimumise aeg:  21.03.2018 – 29.03.2018   Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Projekti töökeel on inglise keel ning sellest lähtuvalt on projektiga seonduv informatsioon ning registreerimine lisatud vastavalt. Kõikide küsimustega võib meie poole pöörduda eesti keeles: info@uhiskond.ee What are youth exchanges? Youth exchanges bring together groups of young people…

Read more

Noortevahetus: “Save the world through renewable energy!”

“Save the world through renewable energy!” Asukoht: Turkey, Adana Toimumise aeg: 28.02.2018 – 11.03.2018 Description: In the developed world, energy has vital importance in ensuring the social and economic development of countries, and in the development of development policies. Energy consumption is at the top of the priority components for technological development and social development…

Read more
Noorsootöötajate õpiränne

Õpiränne Ungaris: Youth work must go on!

Avatud Ühiskond MTÜ korraldab Ungaris koolitust: “Youth Work must go on!”. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et mõtestada ühiselt kuidas pakkuda noorsootööga seonduvaid teenuseid noortele kvaliteetsemalt ning parandada organisatsioonide rahvusvahelist huvikaitse võimekust. 

Read more

Õpiränne Portugalis: GPOY: Good Practices on Youth

Avatud Ühiskond MTÜ korraldab Portugalis, Agueda linnas koolitust: “GPOY: Good Practices on Youth . Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et mõtestada ühiselt kuidas pakkuda noorsootööga seonduvaid teenuseid noortele kvaliteetsemalt ning parandada organisatsioonide rahvusvahelist huvikaitse võimekust. 

Read more

Õpiränne Poolas: “Youth Without Family”

Õpiränne Poolas: “Youth Without Family” Asukoht: Zakopane, Poola Toimumise aeg: 06.09.2021- 11.09.2021 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et mõtestada ühiselt kuidas toetada vähesemate võimalustega noori, ennekõike noori ilma perekonnata. Õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks ja arendavaks jõuks, sest selle kaudu kujundatakse…

Read more

Õpiränne Rumeenias: “Come Together”

“Come Together” Asukoht: Sfantu Gheorghe, Romania Toimumise aeg: 02.04.2020 – 10.04.2020 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et vahetada kogemusi mis võimaldaks paremini toetada kaasava ühiskonna mudeli juurutamist ning vähendaks kogukondades rassismi, ksenofoobiat ja ebatolerantsust. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane…

Read more

Noorsootöötajate õpiränne veebis: “Speak up””

Infopack – speak up, we are listening (1) Vaata infopakki – Nool aitab liikuda Noorsootöötajate õpiränne: “Speak up”” Asukoht: Online Toimumise aeg: 22/06/2021 – 25/06/2021 & 28/06/2021 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku õpetajad, õppejõud, koolitajad, noorsootöötajad, haridustöötajad, vabaühenduste esindajad ja entusiastid kes otsivad kvaliteetset õpimõõdet. Õpiränne on üheks programmi Euroopa…

Read more

Koolitus Portugalis, Agueda linnas: “PRO(IMPACT) – Working towards social impact”

“PRO(IMPACT) – Working towards social impact” Asukoht: Agueda, Portugal Toimumise aeg: 28.02.2019 – 04.03.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku õpetajad, õppejõud, koolitajad, noorsootöötajad, haridustöötajad, vabaühenduste esindajad ja entusiastid kes otsivad kvaliteetset õpimõõdet, et läbida koolitus, mille eesmärk on arutleda rahvusvahelise üldsuse ja ÜRO liikmete poolt kokku lepitud kestliku arengu…

Read more

Arenguprogramm Manchesteris: “Stories of you(th) life”

“Stories of you(th) life” Asukoht: Manchester, UK / Bucharest, Romania, Toimumise aeg: 08.02.2019 – 16.02.2019, UK Toimumise aeg: Romania (exact dates will be arranged in UK) Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku õpetajad, õppejõud, koolitajad, noorsootöötajad, haridustöötajad, vabaühenduste esindajad ja entusiastid kes otsivad kvaliteetset õpimõõdet, et läbida pikaajaline koolitus, mille…

Read more

Arengukoolitus Rumeenias: “Culturally welcomed”

“Culturally welcomed” Asukoht: Sfantu Gheorghe, Romania Toimumise aeg: 01.12.2019 – 08.12.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et vahetada kogemusi mis võimaldaks paremini toetada kaasava ühiskonna mudeli juurutamist ning vähendaks kogukondades rassismi, ksenofoobiat ja ebatolerantsust. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane…

Read more

Visualiseerimise koolitus Poolas: “Shape your thinking”

“Shape your thinking” Asukoht: Zakopane, Poland Toimumise aeg: 30.11.2019 – 08.12.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et õppida ühiselt visualiseerimist ja graafilist teenusedisani noorsootöö meetodites. Osaleja peab olema vähemalt 20 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored…

Read more

Koolitus Rumeenias: ““Find you(th) creativity!””

“Find you(th) creativity!” Asukoht: Camar, Romania Toimumise aeg: 10.11.2019 – 18.11.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt kuidas toetada noorte isiksuste enesehinnangut- ja kindlust läbi muusikaga seonduvate õpimeetodite. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir…

Read more

Õpiränne: “Navigate by compass”

“Navigate by compass” Asukoht: Sfantu Gheorghe, Romania Toimumise aeg: 18.09.2019 – 26.09.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt kuidas parandada mitteformaalse hariduse kvaliteeti läbi efektiivsemate töömeetodite. Õpirände jooksul keskendutakse teemafookusena noorte radikaliseerumisele ja inimõiguste kaitsmisele. Osaleja peab…

Read more

Koolitus Kreekas – “Diverse Youth Identities”

“Diverse Youth Identities” Asukoht: Thessaloniki, Greece Toimumise aeg: 17.06.2019 – 24.06.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt seksuaalsest orientatsioonist ning LGBT kogukonna õiguste mõtestamisest noorsootöös. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Õpiränne on üheks…

Read more

Koolitus Cilento rahvuspargis: “Working for You(th)!”

Koolitus Cilento rahvuspargis: “Working for You(th)!” Asukoht: SALERNO – ITALY, UNESCO kultuuripärandi kaitse alla kuuluv Cilento rahvuspark Toimumise aeg: 11.05.2019 – 19.05.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt kuidas kaasata mitte õppivaid ega töötavaid noori tööturule läbi elukestva…

Read more

Õpiränne Portugalis – “Breaking Barriers – Social Inclusion of Minorities”

Õpiränne Portugalis: “Breaking Barriers – Social Inclusion of Minorities” Asukoht: Albergaria-a-Velha, Portugal Toimumise aeg: 01.04.2019 – 05.04.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt sotsiaalsest tõrjutusest ja etniliste vähemuste diskrimineerimisest väikestes kogukondades. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane…

Read more

Koolituskogemus Rumeenias: “Same Boat”

Koolituskogemus Rumeenias: “Same Boat” Asukoht: Medias, Rumeenia Toimumise aeg: 19.01.2019 – 26.01.2019 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt sisserändajate ja põgenike assimileerimisest Euroopa kontekstis. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Õpiränne on üheks programmi Euroopa…

Read more

Koolitus: “Digital skills for youth workers”

Koolitus: “Digital skills for youth workers” Asukoht: Campina, Rumeenia Toimumise 21.10.2018 – 29.10.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt ühiskondlikkust aktiivsusest Euroopa kontekstis. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Noorsootöötajate õpiränne on üheks programmi…

Read more

Õpiränne Rumeenias: “Active Citizenship”

Koolitus: “Active Citizenship” Asukoht: Targoviste, Rumeenia Toimumise 20.08.2018 – 29.8.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt ühiskondlikkust aktiivsusest Euroopa kontekstis. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Noorsootöötajate õpiränne on üheks programmi Euroopa Noored kandvaks…

Read more

Koolitus: “Forum Theatre vs Youth Violence”

Koolitus: “Forum Theatre vs Youth Violence” Asukoht: Craiova, Romania Toimumise 15.09.2018 – 29.9.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku üliõpilased, noored, vabatahtlikud, õpetajad, õppejõud, koolitajad, õpipoisid, noorsootöötajad, ja haridustöötajad, et arutada ühiselt kuidas foorum-teatri kontseptsiooni rakendamine aitab vähendada noorte agressiivsust. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub.…

Read more

Õpiränne: “Circus pedagogy for youth workers”

“Circus pedagogy for youth workers” Asukoht: Ungari, Sikonda Toimumise 23.06.2018 – 30.6.2018   Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua kokku noorsootöötajad, vabatahtlikud, õpetajad, aktivistid ja kõiki teisi kes soovivad tulevikus panustada huvihariduse edendamisse Eestis läbi akrobaatika ja tsirkuse-pedagoogika võtete. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub. Koolitust korraldab Ungari žongleerimise…

Read more

Koolitus: “Bring Heroes to life”

“Bring heroes to life” “Training course on how to inspire juveniles and adolescents to bring their potential to reality.” Asukoht: Ungari, Berettyóújfalu Toimumise aeg:  05.04.2018 – 13.04.2018   Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Koolituse eesmärk on tuua esile osalejates eksisteeriv potentsiaal läbi jooga ja meditatsiooni. Osaleja peab olema vähemalt 18 aastane ning vanuse ülempiir puudub.…

Read more

Koolitus Itaalias: “Rights Now!”

“Rights Now!” Asukoht: Itaalia, Novoli Toimumise aeg:  22.04.2018 – 28.04.2018 Saatvaks organisatsiooniks on Avatud Ühiskond MTÜ. Projekti töökeel on inglise keel ning sellest lähtuvalt on projektiga seonduv informatsioon ning registreerimine lisatud vastavalt. Kõikide küsimustega võib meie poole pöörduda eesti keeles: info@uhiskond.ee   Introduction: The project RIGHTS NOW will take place in Novoli city in the…

Read more

Noorsootöötajate koolitus Inglismaal: “Making Movies Matter”

 “Making Movies Matter” Asukoht: Newcastle Upon Tyne Toimumise aeg: 01.02.2017 – 11.02.2017   The TC “Training Course – Making Movies Matter” aims to equip youth workers with competencies necessary for using movie-making as a methodology in bringing the common fundamental values of our society closer to hard to reach young people and young people not…

Read more

Koolitus Rumeenias: “YMCA: Youth Mix Culture Adventure”

”YMCA: Youth Mix Culture Adventure” Training course on intercultural competence development of youth workers, youth leaders in order to run local youth work activities and youth exchanges with involvement of refugees, migrants and foreign young people 02-10 December 2017, Sfantu Gheorghe, Romania   Our training course is aimed at developing and improving the intercultural competences…

Read more

Meie mõttemall on täis inspiratsiooni ja uuendusmeelsust

Avatud Ühiskonna peamine tegevusala on rahvusvaheline noorsootöö. Aastate jooksul oleme efektiivselt kaasanud organisatsiooni tegevusse kümneid vabatahtlike, koordineerinud Euroopa tasandil strateegilist koostööd ning mõjutanud protsesside kujunemist kohalikul tasandil. 

Teenused

Keskendume ainult neile valdkondadele milles oleme spetsialiseerunud.
0
%
POSITIIVNE TAGASISIDE
0
+
SPETSIALISTE MEESKONNAS
0
KOOLITUSTE ARV
0
+
RAHVUSVAHELISI KOOSTÖÖPROJEKTE

Usaldada tasub kogemusi

Meie meeskonnaga on seotud mitu huvitavat fakti

Rahvusvaheline kogemus

Organisatsioon on osalenud rohkem kui 50+ rahvusvahelise mõõtmega projektis nii Euroopa Liidus kui kaugemal.

Tunnustatud juhid

Maakondliku ja riikliku tasandi nominatsioonid: Aasta Vabatahtlik, Aasta Noorsootöötaja, Aasta Õpetaja jpt.

Töökogemus

Personalil on haridusvaldkonnas töötamise kogemust üheskoos kokku 92 aastat.

Usaldusväärsus

Avatud Ühiskonna partnerid on meid kaasanud tegevustesse mille dokumenteeritud eelarve on rohkem kui 2.1+ miljonit eurot.

Töötukassa koolituspartner

Kui olete oma konsultandiga kokku leppinud koolituskaardi kasutamise, saate valida sobiva kursuse meie avatud koolituste seast.

Võta meiega ühendust

+372 5639 1011

info@uhiskond.ee